Αρχή Σελίδας

Ανακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις

Δήμος ΠεράματοςΑνακοινώσεις – Διακηρύξεις – Προκηρύξεις – Αποφάσεις (Page 27)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟΥ» για το έτος 2018

ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΩΜ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛ ΜΗΤΡΩΟ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΜΑΠ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΠ 2018 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΠ 2018 ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΣΑΚ ΑΠΟΡ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΣΑΚ ΑΠΟΡ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΣΑΚ ΑΠΟΡ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤ ΑΠΕΝΤΟΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤ ΑΠΕΝΤΟΜ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΣ ΜΥΟΚΤ ΑΠΕΝΤ...

Read More

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» του Δήμου Περάματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΤΩΝ Ψ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΤΩΝ Ψ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΤΩΝ Ψ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚ...

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Υλικών Άρδευσης»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ...

Read More

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Δήμου Περάματος»

ΔΙΑΚ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Δ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ Β ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΓ ΤΕΥΔ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝ 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΝΑΛ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 ...

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού Ήχου και Φωτισμού» για τις ανάγκες Πολιτισμού του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘ ΕΞΟΠΛ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟ...

Read More