Αρχή Σελίδας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 2019 ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 2019 ...

Read More

Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΕΣΥ ΟΜΒΡΙΑ sin ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ Ο-2 sin ΚΥΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Φ-1 sin Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___86003 sin ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ&ΜΗΚΟΤΟΜΗ Ο-1 sin ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ προυπολογισμός sin ΣΑΥ-02 sin ΤΕΥΔ sin ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΒΡΙΑ sin Τεχνική περιγραφή δημοπράτησης sin τιμολογιο μελέτης sin ΦΑΥ-02 sin ...

Read More

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΥ ...

Read More

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού & Σάκων απορριμμάτων» Έτους 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΔ ...

Read More

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια Καυσίμων, & Λιπαντικών έτους 2019» του Δήμου ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 1 ΒΕΝΖ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜ Κ ΛΙΠΑΝΤΙ 2019.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ...

Read More

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ » Εναλλακτική Διαχείριση Των Αποβλήτων ΑΕΚΚ και Ογκωδών» του Δήμου Περάματος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΕΚΚ 2019 ν ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛ ΔΙΑΧ ΑΠΟΒΛ ΑΕΚΚ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΕΚΚ 2019 ν ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ...

Read More

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜ ΥΛΙΚΩΝ 2019 ΜΗΤΡΩΟ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2019 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓ ...

Read More

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Εταιρείας ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡ ΠΡΟΓΡ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤ ΣΥΝΤΗΡ ΠΡΟΓΡΑΜ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ...

Read More

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΣ ΟΧΗΜ ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΕΥΔ ...

Read More