Αρχή Σελίδας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦ ΑΝΑΘ ΥΠΗΡ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019-2020 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019-2020 ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦ ΥΠΗΡ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛ 2019-2020 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019-2020 ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 2019 ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 2019 ...

Read More

Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο Δήμο Περάματος”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΕΣΥ ΟΜΒΡΙΑ sin ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ Ο-2 sin ΚΥΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ Φ-1 sin Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___86003 sin ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ&ΜΗΚΟΤΟΜΗ Ο-1 sin ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ προυπολογισμός sin ΣΑΥ-02 sin ΤΕΥΔ sin ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΒΡΙΑ sin Τεχνική περιγραφή δημοπράτησης sin τιμολογιο μελέτης sin ΦΑΥ-02 sin ...

Read More

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΥ ...

Read More

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο « Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού & Σάκων απορριμμάτων» Έτους 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΔ ...

Read More

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια Καυσίμων, & Λιπαντικών έτους 2019» του Δήμου ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 1 ΒΕΝΖ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜ ΠΡΟΣΦ ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜ Κ ΛΙΠΑΝΤΙ 2019.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ...

Read More

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ » Εναλλακτική Διαχείριση Των Αποβλήτων ΑΕΚΚ και Ογκωδών» του Δήμου Περάματος»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΕΚΚ 2019 ν ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛ ΔΙΑΧ ΑΠΟΒΛ ΑΕΚΚ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΕΚΚ 2019 ν ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ ...

Read More