Αρχή Σελίδας

Author: Πέραμα Πέραμα

Δήμος ΠεράματοςArticles posted by Πέραμα Πέραμα (Page 29)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ 2018 2019 ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ...

Read More

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟΥ» για το έτος 2018

ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΩΜ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛ ΜΗΤΡΩΟ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΜΑΠ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΠ 2018 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΠ 2018 ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΣΑΚ ΑΠΟΡ 2018 ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΣΑΚ ΑΠΟΡ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ ΚΑΙ ΣΑΚ ΑΠΟΡ ...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤ ΑΠΕΝΤΟΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤ ΑΠΕΝΤΟΜ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΥΔ ΕΡΓΑΣ ΜΥΟΚΤ ΑΠΕΝΤ...

Read More