Αρχή Σελίδας

Περιβάλλον

Δήμος ΠεράματοςΠεριβάλλον
Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος, Μελετών & έργων

2104092224, 2104092234

2104092234

Ώρες λειτουργίας 07:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Αρμοδιότητες σε θέματα Περιβάλλοντος

Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήµου.

Συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα περιβάλλοντος που συμμετέχει ο Δήμος και προτείνει την συμμετοχή του Δήμου σε αντίστοιχα προγράμματα.

Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως :
(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
(β) Τον καθορισµό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών
(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών
(δ) Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την υπηρεσία Πολεοδομίας
(ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες )
(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς.
Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήµου.
Εγκρίνει τις αδειοδοτήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μελετά, συντάσσει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τους φορείς των Συλλογικών Συστημάτων  Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα Προγράμματα συλλογής, αποκομιδής και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ελέγχει την υλοποίηση των συμβάσεων του Δήμου με τους φορείς.

Αρμοδιότητες σε θέματα Προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας & ανανεώσιμων πηγών

Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο Δήμου.

Προτείνει τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών στα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος και ελέγχει την εφαρμογή τους. Συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών. Τηρεί τους φακέλους των προγραμμάτων.

Ελέγχει και αδειοδοτεί κάθε αίτημα για εφαρμογή ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Φροντίζει για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας.

 

Μεριμνά δηλαδή για:

  • Την σύνταξη μελετών και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  • Την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.
  • Την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των Τμημάτων περιβαλλοντικών κτιρίων και των χώρων ευθύνης του Δήμου, ειδικά των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
  • την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.

Αρμοδιότητες σε θέματα Σχεδιασμού Προγραμμάτων & συντονισμού δράσεων πολιτικής προστασίας

Είναι υπεύθυνο για την συνολική πολιτική προστασία στην περιοχή του Δήμου.

Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την εκπόνηση, εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Εκτελεί τακτές ασκήσεις πολιτικής προστασίας ή συμμετέχει σε ασκήσεις που εκτελούνται από άλλους αρμόδιους φορείς.

Είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων, την εκπόνηση μελετών εκτίμησης τρωτότητας, το σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών που ενδεχομένως να προκύψουν ύστερα από ακραία φυσικά φαινόμενα, ή τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας, στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Συντάσσει σχέδια έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ανά καταστροφή και επικαιροποιεί τα μνημόνια ενεργειών.

Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού.

Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του Δήµου.

Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόσληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήµου

Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήµου, συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

Οργανώνει και συντονίζει σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, το έργο της πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει τη δράση του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Αρμοδιότητες σε θέματα Μελετών & περιβαλλοντικών προγραμμάτων

Παρακολουθεί τις εξελίξεις σε θέματα περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και γεωτεχνίας.

Εκτελεί τις μελέτες περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσιμων πηγών) και πρασίνου και παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται.

Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήµου (συστήµατα και προγράµµατα ανακύκλωσης).

Προτείνει τα προγράμματα  στα οποία θα μπορούσε να συμμετέχει ο Δήμος (περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας, πράσινο κλπ)

Καταγράφει, δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί αρχείο πηγών ρύπανσης.

Είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα που ανατίθενται στο Δήμο μέσω της κείμενης νομοθεσίας και αφορούν σε αδειοδοτήσεις, εισηγήσεις, εγκρίσεις των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Τηρεί το αρχείο μελετών, έργων, προγραμμάτων και αδειοδοτήσεων

Καταγράφει σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενες την Δημοτική Αστυνομία, την Τεχνική Υπηρεσία, την Οικονομική Υπηρεσία τις οχλούσες και ρυπογόνες μονάδες που είναι εγκατεστημένες στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Συνεργάζεται τους αρμόδιους κρατικούς και διεθνής φορείς συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής  για την καταγραφή της ρύπανσης και της όχλησης στην περιοχή και για την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών.

Τηρεί το αρχείο μηχανογραφικά για κάθε μία πηγή σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ και της συνθήκης SEVEZO ή όποιας άλλης διεθνούς ή διμερούς συμφωνίας έχει υπογράψει η Ελλάδα. Στο αρχείο αυτό τηρούνται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από αυτές τις νομικές ρυθμίσεις και επικαιροποιούνται.

Συγκεντρώνει τους δείκτες ποιότητας ζωής ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάλυση και σύγκριση στοιχείων.

Διασυνδέεται ηλεκτρονικά όταν αυτό είναι απαιτητό με τους αρμόδιους φορείς για την άμεση παροχή και λήψη ενημερωμένων δεδομένων που αφορούν στην διοικητική επικράτεια του Δήμου.

Προτείνει την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και προστίμου για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που απαιτείται.

Παρέχει στοιχεία στην Δημοτική και σε κάθε άλλη αρχή σχετικά με τις οχλούσες και ρυπογόνες πηγές του Δήμου.

Διατυπώνει προτάσεις σε συνεργασία με την διοικητική ιεραρχία και την πολιτική ηγεσία του Δήμου επί των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων εφόσον του ζητηθεί.

Συντονίζει τις προτάσεις που θα υποβληθούν για μία υγιή πόλη και συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με αντίστοιχους Δήμους της Χώρας, της ΕΕ ή διεθνώς.

Τεκμηριώνει και αξιολογεί όλα τα δεδομένα που στοιχειοθετούν την περιβαλλοντική εικόνα του Δήμου.

Εκπονεί τουλάχιστον ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικών δεδομένων.

Διαβουλεύεται σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και με σύμφωνη γνώμη της διοικητικής ιεραρχίας με τις αναγνωρισμένες ΜΚΟ για τον σκοπό αυτό.

Εχει επίσης ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήµου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας.

 

Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

(β) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες του Δήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας.

(γ) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήµου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.

(δ) Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από το Δήµο.

Συντάσσει μελέτες για την προμήθεια μηχανημάτων, υλικών και κάθε μορφής εργασιών και έργων και προβαίνει στις διαδικασίες για τη διενέργεια όλων των διαγωνισμών μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου ή των επιτροπών του Δήμου.

Εκτελεί τις μελέτες που χρειάζονται για την δημιουργία πρασίνου σε πλατείες και  άλλους κοινόχρηστους χώρους. Συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν με τις υπόλοιπες διευθύνσεις του Δήμου.

Εκπονεί μελέτες για την εκτέλεση Δασοτεχνικών έργων για την αναβάθμιση της περιαστικής περιοχής στην διοικητική επικράτεια του Δήμου.

Συνεργάζεται με την πολιτική προστασία του Δήμου ή άλλων φορέων σε περιπτώσεις ασκήσεων, πρόβλεψης ατυχήματος και κατά την διάρκεια του συμβάντος και συμμετέχει στην ομάδα πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Προσυπογράφει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την μερική ή συνολική εκτέλεση και αποπληρωμή των μελετών και των προγραμμάτων

Είναι υπεύθυνο για την διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Αρμοδιότητες σε θέματα Έργων περιβάλλοντος

Εκτελεί όλα τα έργα για τα οποία είναι αρμόδια η Διεύθυνση.

Τηρεί όλα τα στοιχεία των έργων, επικαιροποιεί τους φακέλους κάθε έργου ξεχωριστά.

Ελέγχει την σωστή τήρηση του προϋπολογισμού των έργων και εισηγείται τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού ή επιχειρησιακού προγράμματος όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Εκτελεί τα έργα αειφόρου ανάπτυξης, περιβάλλοντος, πρασίνου και εξοικονόμησης ενέργειας ή ότι άλλο ανατεθεί στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Εισηγείται προς την Διεύθυνση τους επιβλέποντες κάθε έργου. Προσυπογράφει  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την μερική ή συνολική εκτέλεση και αποπληρωμή των έργων.