Αρχή Σελίδας

Περιβάλλον – Καθαριότητα – Πράσινο – Πολιτική Προστασία

Δήμος ΠεράματοςΠεριβάλλον – Καθαριότητα – Πράσινο – Πολιτική Προστασία

Afisa_Das_Oriz_ellinik_2017

Afisa_Das_Oriz_aggliki_2017

 

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος &  Ποιότητας Ζωής

 

 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος  & Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου τη λειτουργία των κοιμητηρίων και την ενεργειακή διαχείριση.

Η Διεύθυνση έχει επίσης την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Επίσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.